Covid – 19

Am Kader vun der neier Reglementatioun, huet Solution Informatique folgend Schrëtt ënnerholl.
Eis Büroe sinn ZOU fir de Public!
All eis R.V. sinn oder ginn annuléiert bis viraussiichtlech den  31.03.2020!
De Büro selwer ass awer net all Stonn/Dag besat!
Eise Support gëtt iwwert E-Mail support@solinf.lu zu 100 % garantéiert!
Mir hoffen op äert Versteesdemech!

https://meco.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/coronoavirus-entreprises.html


Covid – 19

Im Rahmen der neuen nationalen Bestimmungen, hat die Solution Informatique folgende Schritte unternommen.
Unsere Büros sind für die Öffentlichkeit geschlossen!
All Termine sind oder werden bis voraussichtlich den 31.03.2020 storniert!
Unter der Nummer 51 01 87-80 ist das Büro jedoch nicht jede Stunde / Tag besetzt!
Unser Support wird zu 100%, per E-Mail an support@solinf.lu, garantiert!
Wir hoffen auf Ihr Verständnis!

https://meco.gouvernement.lu/de/dossiers/2020/coronoavirus-entreprises.html


Covid – 19
Dans le cadre de la nouvelle réglementation nationale, la Solution Informatique a pris les mesures suivantes.
Nos bureaux sont FERMES pour le public!
Tous nos rendez-vous sont ou seront annulés, pour l’instant, jusqu’au 31/03/2020 !
Cependant, le bureau lui-même n’est pas occupé tous les heures/jours!
Notre support est garanti à 100% via email support@solinf.lu!
Nous comptons sur votre compréhension!

https://meco.gouvernement.lu/en/dossiers/2020/coronoavirus-entreprises.html


Covid – 19
As part of the new national regulations, Solution Informatique has taken the following steps.
Our offices are closed for the public!
All our appointments are or will be canceled presumably until the 31.03.2020!
However, the office is not occupied every hour/day!
Our Support is 100% guaranteed via email support@solinf.lu!
Thank you for your understanding!

https://meco.gouvernement.lu/en/dossiers/2020/coronoavirus-entreprises.html