AddOn – ACAutorisations

Des Web-App erlaabt et dem Utilisateur déi verschidde Flux’en vun enger Autorisatioun ze consultéieren. Vun der initialer Demande bis hin zu der Autorisatioun oder engem Refus!

De FLUX selwer weist wéini wat gefrot oder gemaach gouf. z.b. eng “Demande Documents” bei enger Demande déi net komplett ass. Ausserdeem affichéiert de Programm wéini de Roude Punkt (certificat) aushoung, a bis wat fir en Dag Echeance leeft fir Recours ze huelen!

De Bourgemeschter (z.b.) gesäit, zu all Moment, wou déi verschidden Demanden dru sinn, a brauch sech net mam Service Technique a Verbindung ze setze fir des Informatiounen ze kréien!
Date si vun iwwerall an zu egal wat fir enger Zäit disponibel!

 

Congé fin d'année 2021

Opgepasst – Zou / Enn des Joers Congé
Wëll mir eis ganz Informatiksinfrastrukture moderniséieren, sinn eis Büroe vum 20.12.2021 bis den 23.12.2021 mat, zou!
Eise wuelverdéngten « Enn des Joers » Congé ass vum 27.12.2021 bis de 04.01.2022.
Solution Informatique, wëscht Iech schei Chrëschtdeeg, a e gudde Rutsch an dat neit Joer 2022!
Beim Problemer w.e.g. einfach e Mail maachen op support.helpdesk@solution-informatique.lu


Attention – Bureaux fermés / Congé fin d’année
Suite d’une modernisation de notre infrastructure informatique, nos bureaux seront fermés exceptionnellement le 20.12.2021 jusqu’au 23.12.2021 inclus !
Notre congé annuel fin d’année, débutera le 27.12.2021 jusqu’au 04.01.2022.
Nous vous souhaitons, ainsi qu'à vos collaborateurs et votre famille un joyeux
Noël et une bonne année 2022.
Support E-Mail : support.helpdesk@solution-informatique.lu


Achtung – Betrieb geschlossen / Jahresendurlaub
Aufgrund einer Modernisierung unserer IT-Infrastruktur werden unsere Büros vom 20.12.2021 bis einschließlich den 23.12.2021 ausnahmsweise geschlossen sein!
Unser Jahresurlaub zum Jahresende beginnt am 27.12.2021 bis zum 04.01.2022.
Wir wünschen Ihnen, Ihren Mitarbeitern und Ihrer Familie, frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2022.
Support E-Mail: support.helpdesk@solution-informatique.lu


Warning – Office closed / End of year leave
As a result of a IT infrastructure modernization, our offices will be exceptionally closed from the 20.12.2021 until the 23.12.2021!
Our annual leave at the end of the year, will begin on 27.12.2021 until 04.01.2022.
We wish you, your family and all your employees, a Merry Christmas and a Happy New Year 2022.
Support E-Mail : support.helpdesk@solution-informatique.lu